Budapest Külső - Józsefvárosi Református Egyházközség

Főoldal programok Szolgáltatás Elérhetőség Múlt Önéletrajz Erdélyi Napok Erdélyi Napok - feladatok

Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít!


Az Egyházközségünk adószáma:
19818094-1-42

Bankszámlaszáma:
KDB-Bank Zrt.
13513203-13202010-00001293

Alapítványunk: Diakóniai Alapítvány

adószáma: 18065891-1-42

Bankszámlaszáma:
KDB-Bank Zrt.
13513203-13202010-00001286

Az alapítványunk közhasznú fokozattal rendelkezik. Adója 1%-val támogathatja.


Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyház

A Budapest Külső - Józsefvárosi Református Egyházközség megtörtént eseményeiről olvashat ezen az oldalon időrendi sorrendben.December 24.

Karácsonyi ünnepély a gyermekek szolgálatával

December 24-én, délben 12 órakkor ünnepeltük templomunkban az Úr Jézus születését. Mintegy 100-an vettünk részt az istentiszteleten, ahol Kovács Dávid Emil lelkipásztor hirdette az igét, minekutána a hittanos gyerekek tettek bizonyságot.

Köszönetet mondunk a hitoktatóknak- Kovácsné Dancs Ilona, Szabó Réka segítésgével egy színdarabot tanított be a gyerekeknek, melynek címe: Márton bácsi karácsonya. Élmény volt nézni, ahogyan a kicsik, picik, konfirmandusok, és egy édesapa is részt vesz a színdarabban. Batár Krisztina a Deák Diák diákjaival énekelt, szavalt. Kovácsné Dományházi Éva pedig a kicsi óvodásokkal együtt tett bizonyságot énekelve, szavalva. Külön karácsonyi énekcsokrot hallhattunk a gyülekezet kórusától.

Köszönet minden résztvevőnek. Istentisztelet után a gyülekezet presbitériuma csomagot osztott ki minden jelenlévőnek.Június 7.

Tanévzáró Istentisztelet

4-6 hitoktató segítségével tartottuk meg a 2008-2009. tanévben a hitoktatói alkalmainkat: Batár Krisztina a Deák-Diák Általános Iskolában, Szabó Réka a Losonci-téri Általános Iskolában és az óvodákban, Jankó Szabó Csilla az Erdélyi Utcai Általános Iskolában szolgáltak.
A vasárnapi iskolában és az egyéb gyülekezeti ifjúsági alkalmakat Kovácsné Dancs Ilona fogta össze, Baumgartnerné Nagy Anikó és Hetyei Mónika pedig besegítettek a munkánban, ahogy szükség volt rá.
A fél 11-kor kezdődő istentiszteletre 90 felnőtt és 42 gyermek gyűlt egybe. A hitoktatók vezetésével ízelítőt kaphattunk abból, mit, hogyan tanultak a gyermekeink az iskolákban.

Az igehirdetés után a régebben konfirmáltak tettek bizonyságot. Vass Anita összállításában egy kis műsort adatak elő tiranonról.


Június 4.

Trianon 1920-2009

Egy népet, közösséget a legkönyebben úgy lehet tönkre tenni, ha feldarabolják, részekre bontják és a gazdag részt szegényebbek irányítása alá helyezik - mondta évekkel ezelőtt Kerkégyártó László történész.
Este 6 órakor kezdődő megemlékezésen a Himnuszeléneklés után Kaiser József képviselő úr köszöntötte a megjelenteket. Kerékgyártó László történész a trianoni békediktátumról szólt néhány percben. A Boglárka citerazenekar közreműködésével a leszakított területekről származó népdalokat énekeltünk, majd jelenlegi területünk kincseiből szólaltattak meg néhány darabot.

Nagy Ákos hanvai esperes úr léleképítő bizonyságtételét hallgathattuk meg, majd az Andor Ilona Baráti Kör Kodály Zoltán Női Karát hallgathattuk meg.

Az előadások lelki építését tapssal fejezte ki a gyülekezet.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy milyen nagy értékeink vannak, nem szabad elfelejtenünk, hogy mi lelki közösség vagyunk. Földünket fölszabdalhatják, de mégis egyek vagyunk. Ezt az egységünket a Református Egyházuk az alkotmányozó zsinatban is kifejezésre juttatta. Ezt is csak mi reformátusok tudtuk megtenni


2009 Május 31.-Június 1.

Pünkösd Konfirmáció

A gyülekezetünkben évek óta pünkösdkor tartjuk a konfirmációt. Eddig a hétfői napon tettek vizsgát fiataljaink, idén ez a vasárnapi ünnepnapra esett.
Mintegy 140-en énekelték a templomban a lelkész-konfirmandusok-presbiterek bevonulásakor, hogy "Áldjátok az Úr nevét..."
A konfirmációra készülők közül azokat konfirmáljuk, akik 2 éves konfirmációi előkészítésen aktívan részt vettek, sajnos ezt nem mindenki tudta megtenni, aki elkezdte a felkészülést.
3 fiatal gyülekezeti tagunk: Nemes Dalma, Pankovits Vivien, Károly Norbert.
A konfirmálók székely ruhában tettek fogadalmat (mind a három székely származású), így az egész ünnepségnek 'erdélyi illata' volt. Erdélyi énekeskönyvből is énekeltek, zárásként a Székely Himnuszt mondtuk el. Minden konfirmandus 15-20 kérdésre válaszolva tett ismereteiről bizonyságot. Egyetlen hibát nem követtek el a válaszadásban, pedig a kérdéseket előre nem kapták meg. Nagyon szépen tanultak.
A konfirmandusok hálából a gyülekezetnek egy nagyon szép bársonyterítőt adományoztak az Úrasztalára, szószékre és két kis asztalra.
Az istentisztelet után fényképezés volt a templomudvarban, Kovács Emil emléktáblájánál, aki elkezdte őket tanítani, majd a templomban.


Május 22.

ALKOTMÁNYOZÓ ZSINAT - DEBRECEN

E jeles eseménynek minen betűjét nagy betűvel kell írni. Olyan magasztos felemelő esemény volt, ami a történelem naptárának lapjain piros betűvel kell megemlíteni.

1920 június 4-én ahogy a Teremtés rendjébe szólt be az emberiség és ezért nyílván nevezhetjük fekete napnak. Ezt a sötétséget erősítette meg népszavazásunk is, ami minden magyar ember lelkében további fájdalmat okozott.

2009. május 22. az a nap, amikor a Magyarság, Jézus Krisztusban, közösséget tudott teremteni. Nem véletlen, hogy ilyen eseményt kizárólag csak a REFORMÁTUS EGYHÁZ tudott végrehajtani. Büszkék vagyunk rá.

8 gyülekezet összefogásával 45-en indultunk autóbusszal Debrecenbe. Nevesítve ABC-s sorrendben: Budafok, Csilaghegy, Fasor, Klauzál tér, Kőbánya, Kűlsőjózsefváros, Rákoshegy, Soroksár.

Időben megérkeztünk, amikor már Debrecen főterén hatalmas tömeg fogadott és helyezték el a maroknyi földet, -Nagy-Magyarország térképén-, amit indenki otthonról hozott.

Az Alkotmányozó Zsinat alatt, akik nem fértek be a több, mint 6.000 férőhelyes templomba, azok szabadtéri programon vehettek részt.

Fél 2-kor elindult a templom elől a körmenet, ahol mintegy 15-20 ezren vehettek részt. Ahogy haladtunk az utcán 1-1 haranglábnál megálltunk, ahol a leszakított terület vezetői csatlakoztak a körmenethez.

Visszaérve a kiindulási helyhez, 16.00 órakor egész kárpátmedencében megszólaltak a harangok 10 percre. Hirdették, hogy a világ magyar reformátussága istentiszteleten találkozik Debrecenben. Ezentúl mi már nem vagyunk szétszakítva, egy közösség vagyunk.

22 területet képviselő úrasztalához járultunk úrvacsorára. A szervezők sem számítottak ekkora tömegre. Több, mint 1 órán keresztül osztották az úrvacsorát.

A gyülekezeti énekeket a Kántus, Bodis Tamás orgonista és a Cantores Ecclesiae gyülekezetünk 6 tagú rézfúvós együttese kísérte.

Jó hangulatban jöttünk haza, 11 órára már a busz üres volt.

Isten áldja meg egyházunkat, mely utat mutatott Európa politikusainak és a világnak.


Május 16. szombat

Énekkari kiszállás: VÁL

Válon a templom felújítására jótékonysági koncertet szerveztek a templomban a gyülekezet, a helyi ökumené és az önkormányzat összefogásával. Meghívták a Kőbányai Református Egyházközség, A Kálvin Kórus és a Külsőjózsefvárosi Református Egyházközség énekkarát, valamint az Albinon Együttest.

1030-kor indultunk a Kőris utcai parókia elől 4 autóval. Nagy szeretettel fogadtak bennünket, már reggel óta készültek, hogy mindenben, amiben lehet kiszolgáljanak bennünket. Gulyás leves után lángost és süteményt tálaltak fel, ami nagyon finom volt. Közbe megérkezett az Albinon zenekar, valamint Kovács Botond Árpád orgonista kánotor.

15 órakor vonultunk be a templomba, ahol Kenyeressy Károly nt. lelkipásztor úr köszöntött bennünket, majd énekkar, szóló ének, duett, zeneszámok voltak a műsoron másfél órán keresztül.

Külön köszönetet mondunk az egész napi programért Kecskés péter orogonista-kántornak, aki az egész műsor összeállítója volt. A szervezési munkákban köszönetünket fejezzük ki Kenyeresy Károly nt. lelkipásztor úrnak, családjának, a helyi presbitériumnak, önkormőányzatnak és az ökumenének.

Az ünnepség után szeretetv endégség keretében búcsúztunk el egymástól. Isten áldja meg a váli gyülekezetet, ahol több, mint százan hallgatták meg a koncertet.


2009. május 8-10.

Őrség

3 személygépkocsival 15-en indultunk el péntek délután a budapesti parókiáról. Este Hella Ferenc nagytiszteletű úr várt bennünket a Kerkáskápolnai ifjúsági szállón, amit hamar elfoglaltunk és elkezdtük a "tábortüzet" előkészíteni. Késő estig beszélgettünk.

Másnap reggel nehezen keltünk fel. Reggeli után beszélgettünk, majd az ebédfőzés alatt elmentünk gyalog a jurta faluba, Magyarföldre, ahol Oszkár, a tulajdonos várt bennünket. Több órán keresztül beszélgettünk vele, életükről, gondolkodásukról, a természetről. Hazaérve már a finom ebéd várt bennünket. Összecsomagoltunk, majd kora este indultunk Nagy Dániel ny. lelkipásztorhoz és családjához Szentgyörgyvölgyre, ahol 73. születésnapja alkalmából köszöntöttük a családfőt, feleségént és lányukat népvnapjuk alaklmából. Elénekeltük a 134. zsoltárt, majd átadtuk az ajándékokat, amivel készültünk.

Nagy szeretettel készültünk a találkozásra, de ugyanígy fogadtak bennünket. Késő éjszakába nyúlóan beszélgettünk és a szúnyogokat csapdostuk, mert az ok is jöttek velünk barátkozni. Igaz csak néhány muzsikus vette észre, ogy mi nem akarunk barátként összkötni az életünket velük. Mire észrevetteék ezek, addig már ki is lehelték lelküket.

Vasárnap Kercaszomoron voltunk istentiszteleten, ahol Nagy Dániel lelkipásztor úr hirdette az igét. Jó volt közösségeben lenni a gyülekezetettel, ahol egy gyászoló család is volt, továbbá az egyházmegyi gondnok is eljött. Így imádkoztunk együtt a találkozás öröméért és Osváth Imre kercaszomori lelkipásztorért, aki már 3 hete van kórházban. Nagy élmény volt az egyházmegyei gondnok meleg szavait hallgatni amit a gyülekezethez szólt a lelkipásztorral kapcsolatban. Ezért 70 km-es útat tett meg.

Délben Nagy Dániel lelkipásztor úr, felesége, unokájuk családjukkal és egy ismerősük fogadott bennünket terített asztallal. Az előző napok étkezései után már alig bírtunk enni, de minden nagyon jól esett. Szívek találkoztak ezen a vasárnapon. Olyan jó volt minden.

14.00 órától Gödörházán várt bennünket a kis gyülekezet. Vörös Ferenc gondnok úr a szintetizátorávalkísérte az istentiszteleten az énekeket. Jó látni az önzetlen szolgálatát, melyet nyújt a gyülekezeteükben. Minden vasárnap megy Kercaszomorra és egy szorványba, hogy kísérje az éneket, ahogy tudja, harmóniummal, szintetizátorral, ami van. Kovács Dávid Emil lelkipásztor hirdette az igét.

A gyülekezetből Dani bácsiékhoz mentünk vissza, ahol még sokáig beszélgettünk. Kerkáskápolnára visszamentünk, elköszöntünk akiktől kellett, majd hazatértünk otthonunkba.

Öröm volt együtt lenni.
Május 3.

Édesanyák napja

Minden évben, május első vasárnapján emlékezünk meg az édesanyákról. Fél 11-kor a 90. zsoltár eléneklése után a hittanos gyermekink mondták el az édesanyáknapi köszöntő verset, éneket, amivel készültek.

Az igehirdetés Után Murnyák Lászlóné gondnokasszony verssel köszöntötte a megjelenteket, majd a templomból kimenve minden édesanya 1 szál virágot kapott.

Az istentiszteleten az édesanyákon kívűl az édesapákra, nagyszülőkre is gondoltunk. Azokrét is imádkoztunk, akikhez gyermekei már nem tudnak eljönni, vagy akiknek nem adatott a gyermekáldás. Több olyan édesanyához is juttatunk el virágot, aki nem tudott eljönni.


2009. április 26. 15.00

Koncert a templomunkban

Kovács Zalán László presbiterünk tartott koncertet. Azokat a darabokat adta elő tubán, melyek a Gdanski nemzetközi rézfúvósverseny darabjai.
Sok sikert kívánunk a versenyzéshez, mely 2009. május 4-9 között lesz Lengyelországban.


2009. április 18. 17.00

Presbiteri gyűlés

Rendkívüli presbiteri gyűlést tartottunk gyülekezetünkben a gyülekezet helyzetének átbeszélésére.
Anyagi helyzetünket, feladatainkat, programjainkat beszéltük meg.

Ezen a presbiteri gyűlésen beszéltük át a istentisztelet liturgiájának minimális változtatását. Ez alapján a templomba a bevonulás rendje:
Harangszó. Gyülekezet feláll és énekli a 135. zsoltárt. Ezalatt a lelkipásztor vezetésével a presbiterek bemennek a templomba.

Fennálló énekként minden alkalommal a 90. zsoltárt mondjuk el, majd Kálvin bűnvalló imádságát. Ezután a feloldozás következik, majd az apostoli hitvallás. Helyünket elfoglalva énekeljük a fő éneket.

Kivonulás a templomból: Záró ének után hazafias éneket éneklünk, majd az áldás következik. Áldás vétele után a lelkipásztor megy ki a presbiterekkel először. Ezalatt a gyülekezet a 434. dicséretet énekli. Maikor az első verset elénekelték, a gyülekezeti tagok orgonaszót hallgatva jönnek ki a templomból és fognak kezet a lelkipásztorral.


2009. Április 5-12.

Nagyhét

Húsvét: Vasárnap fél 11-kor több, mint 100-an kezdtük énekelni a harangszó után a templomban: "E húsvét ünnepében...".
A gyermekek a vasárnapi bibliaiskolába mentek át az éneklés után, így 90-en maradtunk a tempomban. Az úrvacsoravétel lehetőségével 78-an éltünk.

Délután 14.00 - 19.00-ig házi úrvacsorát osztottunk a gondnokasszony és egy presbiter testvér segítésével.

Másnap 42-en vettünk részt az alaklmon, 35-en úrvacsoráztunk.
Nagypéntek: Fél 11-től és 18.00 órától tartottunk úrvacsoraosztásos istentiszteletet. Ezen a napon az úrasztal fekete terítővel van letakarva. Az első alakalmon 28-an voltunk, majd este 27-en.

Nagycsütörtök este hat órától minden évben passióéneklét tartunk. A bibliából felolvassuk a virágvasárnaptól a húsvétig tartó történetet, 1-1 szakasz után pedig énekelünk dicséretet, vagy a zsoltárokból 1 verset.


Virágvasárnap: 10 órától egyre többen jöttek a virágvasárnapi istentiszteletre fehér virággal a kezükben. Ezzel fejezték ki hálájukat.

10.30-kor megszólaló harang az istentisztelet kezdetét jelezte, majd 90-en énekeltük Pálóczi Horváth Ádám énekét: "A nagy király jön hozsánna, hozsánna..."
Ünnepi istentiszteletünkön 1 gyermeket 2 felnőttet megkereszteltünk és 4 felnőtt tett a gyülekezet előtt hitvallást felnőtt konfirmáció keretében.

Isten gazdag áldása legyen a fogadalmat tevőkön, hogy ígéretük valósággá váljon.


Március

Vendég igehirdető

A vasárnapi istentiszteleten vendégünk volt Hamar István nyugdíjas lelkipásztor és felesége. Igehirdetés szogálatát köszönettel fogadta a gyülekezet.
Isten áldását kérjük a lelkészházaspár életére, családjára.


Március 14 - 15.

Nemzeti Ünnep

Már hetekkel előre készültünk nemzeti ünnepünkre, amikor a Piskolti testvérgyülekezetet fogadtuk.
Szombaton délre érkeztek meg. Terített asztalon borsóleves volt, majd sültcsirkecombot kínáltunk krumplipürével, savanyúsággal, itallal a vendégeinknek. Kettő órakor indultak a parlamentbe Kerékgyártó László történész vezetésével. A parlament megnézhéséhez csatlakozott 5 kolozsvári teológus is és gyülekezeti tagok. Összesen 40-en. Egy óra alatt értek végig az épületen (ahová bejuthattak), majd egy rövid parlament köri séta következett.

Vacsorára a gyülekezeti tagok és a vendégek közösen ültek asztalhoz, mintegy 60-an. A hidegtálon sülthús volt, franciasalátával. Különböző italkülönlegességek is vártak a vendégekre, ami igen nagy jókedvre derítette őket. Nem maradt el a viccelődés, nótázás sem. Este fél 10-ig volt együtt a társaság.

Március 15-én fél 11-kor szólalt meg a harang, jelezve, hogy kezdődik az ünnepi istentisztelet. 150-en gyűltünk össze (a piskolti vendégeken kívűl az 5 erdélyi teológus is velünk ünnepelt) a templomban.

A Himnusz elhangzása után Károly Norbert a Nemzeti Dalt szavalta el. Murnyák Lászlóné gondnokasszony köszöntötte a gyülekezetet, majd dr. Sarkady Mária a diakóniai bizottság tagja, többszörösen kitüntetett előadóművész szavalt. Dr. Dénes Margit alpolgármester asszony testvéri szavakkal köszönött mindenkit. Az énekkarunk szolgálatát 3 Színi akadémista szavalata követte. Kerékgyártó László történész nagy lelkesedéssel szólt a gyülekezethez. Csáky Gedeon nt. lelkipásztor úr igehirdetése után közös imádságot mondtunk. A hirdetésekben ajándékot adtunk át a vendég gyülekezetnek, lelkipásztornak, és ők is hasonlóan cselekedtek.

Az ünnepséget közös ebéddel zártuk. délután 3 órakor integettünk vendégeinknek, akik buszra úlve utaztak haza.

Jó volt együtt lenni. Isten áldja meg továbbra is a piskolti és a Budapesti gyülekezetet.Március 8. vasárnap 1130

Március 8. Nők Világimanapja

A vasárnapi istentiszteletet követően tartottuk meg a Nők Világimanapját a templomunkban. Az istentisztelet befejeztével az úr asztala köré ltünk félkörívbe és Kovács Hajnalka lelkipásztor asszony és Murnyák Lászlóné gondnokasszony vezetésével előre megbeszéltük, hogy ki melyik igeszakaszt olvassa fel, milyen énekeket énekelünk, ki mond kötött imádságot. Egyéni imádságra is volt lehetőség. 45-en vettek rész az alkalmon.


február 19-22.

Erdélyi Napok 2009.

Első alkalommal szerveztük meg gyülekezetünkben az Erdélyi Napok programsorozatot. Mind a négy alkalommal az igehirdetés szolgálatát Nagy Dániel ny. esperes-lelkipásztor végezte (erdélyi liturgia szerint), Kádár Ferenc művész úr kerámiáiból a templomban lehetett néhányat megnézni. Az eseménysorozat a következőképpen alakult:

II.19. csütörtök 1800: 28-an gyűltünk össze az ifjusági teremben. Az igei szolgálat után imaalkalmat tartottunk, amikor mindenkinek lehetősége volt kötetlenül, saját szavaival imádkozni. Az alkalmat teház keretében folytattuk, amikor mindenki bemutatkozott. Az erdélyi származású testvérek területükről való népdalt kaptak ajándékba, amit közösen elénekeltünk. Este fél kilenckor fennállva énekeltük el a Székely Himnuszt.

II.20. péntek 1800: Becsey Zsolt EU parlamenti képviselő úr tartott beszámolót arról, hogy az Európai parlament hogyan látja a magyarság és a magyarság, mint kisebbség helyzetét. Az előadást beszélgetés követe. 1900 órától igei szolgálat következett. A teaház alatt beszélgettünk és nótáztunk 9 óráig. 32-en voltunk az alkalmon.

II.21. szombat 1600: Kádár Ferenc népművész tartott eladást az székely kapukról, majd népdalt énekelt, énekeltünk. Nagy Dániel igehirdetése az előző napokhoz hasonlóan mély benyomást gyakorolt az emberi szívekre, többen a könnyeiket törölgették. Az alkalmon 55-en voltunk gyermekeken kívül, akinek játszóházat tartottunk).
Pankovits Emőke hosszas gyűjtőmunkával gyűjtötte össze a gyülekezeti tagjaink erdélyi településeinek fényképeit és projektorral levetítette, hozzá illő zenét alájátszva.
Vacsorára házi szalámi, kolbász, sütemény, ásványvíz, üdítő és bor volt a terítéken. Étekzés utáni beszélgetést újból a nótázás váltotta fel.
II.22. vasárnap 1030: Nemes Csaba (a piskolti testvérgyülekezetünk gondnokának a lelkipásztor fia) előadásával kezdődött az alkalom. Erdély és Anyaország kapcsolatának erősítését miként munkálhatjuk? Tettük fel a kérdést, amire ő válaszolt.
Ezután az igehirdetés következett, majd egy székely származású család első gyermekének a keresztelője.
Az Úrvacsoraosztáson Nemes Csaba ágendázott. Zárásként a Székely Himnuszt énekeltük el mintegy 110-en.
Közös ebédre a helyi erdélyi származású gyülekzeti tagok által készített csorbát ettünk, majd süteményt fogysztottunk.

1400 órától a templomban a gyülekzetünk mutatkozott be (énekkar, zenekar, presbitérium...)

Jó volt együtt lenni ezeken a napokon. A gyülekzetet összefogta közös munkára, erősítette közösségünket fizikailag és lélekben is.
február 7. szombat

Aquaparkos Kirándulás Debrecen

A "Közösségben" programsorozatunkban a Debreceni 'Aquaticum Mediterrán Élmányfürdő"-ben voltunk.

Reggel 710-kor indultunk a gyülekezetünk parókiája elől, útközben még a fasori gyülekezetből szálltak fel a buszra. Így összesen 46-an utaztunk együtt Debrecenbe.

A város főterén sétáltunk 3/4 órát. A Déry Múzeumtól indultunk el, onnan megérkeztünk a híres líceum fához, majd az ősi kollégiumhoz. A kollégium előtti parkban a gályarab prédikátorok emlékhelyénél álltunk meg egy rövid időre, majd a templomot sétáltuk körbe.

Fél 1215-kor mentünk be az aquaparkba, ahol nagyon kedvesen fogadtak bennünket. Fürdés, termálvizes fürdés, szauna, csúszda, sodró medence és még sok más élményelem, amit használhattunk. Mindenki jól érezte magát.

Este fél 7-kor indultunk haza és megérkeztünk 9.45-kor.

Altatót nem kellett senkinek sem olvasni.

Budapest határában az induláskor és visszafelé megálltun egy pihenőhelyen, ahol közösen hallgattuk az igét, imádkoztunk énekeltünk.
Öröm volt együtt lenni. Folytatás ősszel Kehidakustányban.


január 29.

Ökumenikus imahét zárása

A Rezsőtéri Rómaikatolikus templomban tartottuk meg az imahét zárását 2009. január 29.én, csütörtökön vesperás istentisztelet keretében. A Kálvin-kórus és a gyülekezetünk énekkara a teljes liturgiát szinte végig énekesen mondták el. Igét hirdetett Kovács Dávid Emil lelkipásztor.
Reménység szerint jövőre is hasonló alkalmon lehetünk együtt.
Isten áldását kérjük a további közös alkalmainkra.


Január 18-25.

Ökumenikus Imahét

Minden évben megtartjuk a Józsefvárosi Ökumené keretén belül az Ökumenikus imahetet. Ezeken a napokon hétvégén 1600, hétközben 1800 órai kezdettel tartjuk az alkalmakat. Minden nap más és más gyülekezet templomában, a nem helybeli lelkipásztor, plébános szolgálatával.
Templomunkban január 22-én, csütörtökön volt az ökumenikus istentisztelet, amikor 125-en jöttek el. Igét hirdetett Szabó Bertalan Péter evangélikus lelkipásztor, szolgáltak még: Kertész Géza evangélikus ny. lelkipásztor, Pruzsinszky József római katolikus gondnok, Murnyák Lászlóné gondnokasszony, Malek Magdolna presbiter, Papp Gyuláné diakóniai bizottsági tag, Szabó Réka hitoktató.
A végén szeretetvendégséggel zártuk az alkalmat.


2009. I. 17. szombat 15.00 - 21.00

Pótszilveszter

A játéktár vezetésével tartottuk meg az idei pótszilveszterünket.
Első lépésben csoportokat(4) alakítottunk ki, majd szendvics készítésbe fogtunk. Fő díjként mindenki ehetett belőle.
Csoportversenyekben próbáltuk eldönteni, hogy ki a legügyesebb. Készítettünk malacperselyt, dzsengát döntöttünk, képeket raktunk ki, activitiztünk. Főleg családok voltak jelen, szám szerint 30 fő. Mindenki jól érezte magát. A nap problémáját az adta, hogy eltelt az idő.
A fődíjat a győztes csapat örömmel fogadta: 1 db. szaloncukor.
Örömmel voltunk együtt, jókedvvel, vidámsággal.
Végén jó beszélgetéssel zártuk a napot.Január

Keresztelő

Vasárnap délelőtt fél 11 órakor az istentisztelet kezdetét jelző harangszó családi ünnepre is hívogatott bennünket. Ezen a vasárnapon kereszteltük meg a gyülekezetünkben Baumgartnerné Nagy Anikó és Baumgartner István második gyermekét Andrást.
Mindnyájan úgy éreztük, hogy a családon kívűl a gyülekezet is gyarapodott. Isten áldja meg a gyermeket, hogy erőben, egészségben, bölcsességben tudjon nevelkedni, a szülei pedig így tudják felnevelni.
Főoldal programok Szolgáltatás Elérhetőség Múlt Önéletrajz Erdélyi Napok Erdélyi Napok - feladatok

Honlapkészítés